รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
สถานที่ไปราชการ รพสต.ตาดทอง
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-12-2559  ถึง  23-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.นางรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

5.นายพงศธร ศรีนานนท์

6.นางรุ่งทิพย์ สถาวรินทุ

7.นางสาวนิตยา แสนอุบล

8.นางพรสมัย เพื่อนลำ

9.นางสาวทวินันท์ โพธิ์ศรี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-20 13:58:34
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก