รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ รับ-ส่ง กล้องตรวจตาที่โรงพยาบาลกุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 22-12-2559  ถึง  23-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 13:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-20 13:46:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก