รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม OCC
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์   เบอร์โทร 093-467985
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 19-12-2559  ถึง  20-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 08:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-16 16:05:20
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก