รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดประจำปี ปีงบประมาณ 2560
สถานที่ไปราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-12-2559  ถึง  26-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.แกนนำนักเรียน 10 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-15 14:00:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก