รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปรับคนพิการตาบอดมาเข้าร่วมอบรมโครงการ O&M ตอนเช้า7:30-8:30น. ตอนเย็น15:00-16:00น. เป็นเวลา10วันตั้งแต่วันที่13ธ.ค.2559 ถึง 22ธ.ค.2559
สถานที่ไปราชการ ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นางสาว เอมอร แพงมาลา   เบอร์โทร 0933264154
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 13-12-2559  ถึง  22-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 15:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.พรสมัย เพื่อนรัมย์

2.น.ส.เอมอร แพงมาลา

3.น.ส.ทวินันท์ โพธิ์ศรี

4.น.ส.สุภาดา เครือเนตร

5.คนไข้

6.คนไข้

7.คนไข้

8.คนไข้

9.คนไข้

10.คนไข้

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-08 13:44:39
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก