รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานที่ไปราชการ รพ ไชยวาน
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 08-12-2559  ถึง  08-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-07 16:01:44
หมายเหตุ ไม่มีรถยนต์j

กลับสู่หน้าแรก