รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สต.บ้านโปร่ง
สถานที่ไปราชการ รพสต.บ้านโปร่ง
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 09-12-2559  ถึง  09-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 13:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณกชพรรณ หนูทอง

2.คุณสมบุญ ธนบดีวัฒน์

3.คุณรัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์

4.คุณพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

5.คุณสุกัญญา โฮมชัย

6.คุณนันทินี

7.คุณพิสมัย เพื่อนลำ

8.จพ.เภสัช

9.ผู้ช่วยนักกายภาพ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-07 15:42:35
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก