รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมรับฟังนโยบายงาน DM,HT,CKD.Stroke,STEMI
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 08-12-2559  ถึง  08-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวสมบุญ ธนบดีวิวัฒน์

2.นางสุวรรณา ร่มวาปี

3.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

4.นายนิคมสินธู์ มาตทวี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-07 15:33:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก