รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
สถานที่ไปราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พิมพ์ผกา กำหอม   เบอร์โทร 0610280042
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 09-12-2559  ถึง  09-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวพิมพ์ผกา กำหอม

2.นางสาวองุ่น รินทรึก

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-07 14:00:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก