รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมกรอบการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2560
สถานที่ไปราชการ สำนักงานธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 0956728454
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 09-12-2559  ถึง  09-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สะอาด จินดามล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-06 16:40:54
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก