รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการเบิกจ่ายตรงของEMS
สถานที่ไปราชการ รร.นภาลัย
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 084596390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 08-12-2559  ถึง  08-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นส.สะอาด จินดามล

2.นส.นงลักษณ์ สิมมา

3.นส.จันทร์สุดา หาญกุล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-06 11:54:42
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก