รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรม เทคนิตการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมฯ
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 08-12-2559  ถึง  08-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายธนโชติ คุยบุตร

2.น.ส.โสภิต จวบลอย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-12-02 11:30:44
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก