รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ พาเจ้าหน้าที่จำนวนโรงพยาบาลจำนวน 10 คนไปบริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาลกุมภวาปี
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 0617152496
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 01-12-2559  ถึง  01-12-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-30 10:58:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก