รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งาน it
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ วัณโรค
สถานที่ไปราชการ สสจ อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย พงศธร ศรีนานนท์   เบอร์โทร 151
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-11-2559  ถึง  29-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาว กอบแก้ว สุภาษร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-28 14:18:47
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก