รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ พาเจ้าหน้าที่ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 10 คน
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาย บัณฑิต เครือเจริญ   เบอร์โทร 0617152496
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-11-2559  ถึง  25-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-24 12:24:22
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก