รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯในกลุ่มประชากร (MSM)
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สสจ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 25-11-2559  ถึง  25-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นวลจันทร์ สายถวิล

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-23 16:24:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก