รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมวิชาการการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ ณ ห้องประชุมแกรนด์ประจักษ์ตรา โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณีโชติ   เบอร์โทร 0973192959
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-11-2559  ถึง  24-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.กมลชนก บุญครอง

2.ภก.จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ

3.น.ส.นภาพร พรมโคตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-23 16:21:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก