รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการ Esy ASTHMA and COPD clinic
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นาง ลดาวัลย์ ชุติมาโชติ   เบอร์โทร 092-137859
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 22-11-2559  ถึง  22-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.พญ.กมลชนก บุญครอง

2.นายพงศธร ศรีนานนท์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-17 15:45:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก