รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการดูแลเท้า
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0956192646
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-11-2559  ถึง  17-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.สราวุธ ละชินลา

2.เอ็มอร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-17 08:44:41
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก