รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุม ที่จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์   เบอร์โทร 095-672845
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 16-11-2559  ถึง  16-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 06:00:00 - 17:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.จิราพร วรางกูร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-15 15:44:09
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก