รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการบริการกองทุนประกันสุขภาพฯ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อด.
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 10-11-2559  ถึง  10-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:30:00 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.สุภาวดี วิใชยวงศ์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-10 10:17:15
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก