รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ กายภาพ
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งโครงการเสนอนายแพทย์ ด่วนค่ะ
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว พรสมัย เพื่อนรัมย์   เบอร์โทร 0854640919
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 09-11-2559  ถึง  09-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-08 16:35:32
หมายเหตุ เปลี่ยนเวลาเป็น 10.00 น. ครับ

กลับสู่หน้าแรก