รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกไปเสริมศักยภาพ รพ.สต.ในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุ ปี 2560
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำเมย
ผู้ขอใช้รถ นาย นิคมสินธ์ุ มาตทวี   เบอร์โทร 0863173180
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 11-11-2559  ถึง  11-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

2.นายนิคมสินธ์ุ มาตทวี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-07 15:30:00
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก