รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ DPAC
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกไปเสริมศักยภาพ รพ.สต.ในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุ ปี 2560
สถานที่ไปราชการ รพ.สต.คำค้อ
ผู้ขอใช้รถ นาย นายนิคมสิน มาตทวี   เบอร์โทร 0863173180
รถที่ให้บริการ รถตู้ นข 28
วันที่ใช้รถ 10-11-2559  ถึง  10-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 12:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายนิคมสินธ์ุ มาตทวี

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-07 15:27:27
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก