รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปวางฏีกาเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0954103593
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 07-11-2559  ถึง  07-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:30:00 - 10:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวจันทิมา สว่างวงค์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-07 08:54:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก