รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องคลอด
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมทบทวนเหตุการณ์การดูแลมารดาและทารกโซนลุ่มน้ำปาว
สถานที่ไปราชการ รพ.กุมภวาปี
ผู้ขอใช้รถ นาง สมฤทัย ศิลปชัย   เบอร์โทร 0833619976
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 03-11-2559  ถึง  03-11-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 17:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณจันทลา เสริมทรง

2.พญ.กมลชนก บุญครอง

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-11-03 08:46:17
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก