รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ขอไปราชการ พาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 063-891619
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 31-10-2559  ถึง  31-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายภัคพล วงศ์โท

2.นายไพฑูรย์ บุญครอง

3.นายประดิษฐ์ วาทโยธา

4.นายวิบูลย์ บุญครอง

5.นายวิพจน์ สุขใจ

6.นางนวลใจ วรมัด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-28 10:36:28
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก