รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุม VDO Conference
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุม สานสามัคคี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0878601882
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 27-10-2559  ถึง  27-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-26 16:41:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก