รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ซื้อวัสดุ
สถานที่ไปราชการ จังหวัด
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 088-571868
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 21-10-2559  ถึง  21-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.โสภิต

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-20 13:43:03
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก