รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปจังหวัดเพื่อซื้อผ้าและวัสดุต่างๆ
สถานที่ไปราชการ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0885718681
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 20-10-2559  ถึง  20-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-20 13:26:36
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก