รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมมหกรรมงานวิชาการคุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในพื้นที่อีสานตอนบน
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 17-10-2559  ถึง  18-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:30:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสาวนงลักษณ์ สิมมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-10 14:15:11
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก