รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนทารา อ.เมือง จ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 12-10-2559  ถึง  12-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 17:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-10 13:26:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก