รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานการเงินและบัญชี
เรื่องที่ขอไปราชการ ไปวางฎีกาเงินเดือนข้าราชการ
สถานที่ไปราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จันทิมา สว่างวงค์   เบอร์โทร 0878601882
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 06-10-2559  ถึง  06-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 10:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.-

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-06 09:33:49
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก