รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ตรวจน้ำดื่มขอเปิดใหม่
สถานที่ไปราชการ บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 05-10-2559  ถึง  05-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายจิรโชค วรเมธากร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-05 09:19:48
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก