รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมทำแผนงานสุขภาพจิตและจิตเวช
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี ห้องร่มโพธิ์ทอง 3
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นวลจันทร์ สายถวิล   เบอร์โทร 099-742748
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 03-10-2559  ถึง  03-10-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 09:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางเนตรณพิศ มณีโชติ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-10-02 22:38:07
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก