รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมแนวทางการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Aging survey.2
สถานที่ไปราชการ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 2 สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง สุวรรณา ร่มวาปี   เบอร์โทร 0834153341
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 23-09-2559  ถึง  23-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 17:00:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-09-22 16:50:36
หมายเหตุ พขร ติดประชุมกู้ชี้พ

กลับสู่หน้าแรก