รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสาขาจักษุ
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักตรา
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 22-09-2559  ถึง  22-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

2.นางมณีกานต์ สิงหรา

ผลการอนุมัต ไม่อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-09-21 15:17:50
หมายเหตุ พขร.ติดอบรม

กลับสู่หน้าแรก