รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบงานสินไหมอัตโนมัติ 2015 ปรับปรุงเพิ่มเติม
สถานที่ไปราชการ โรงแรมประจักษ์ตรา
ผู้ขอใช้รถ นางสาว นงลักษณ์ สิมมา   เบอร์โทร 098-617585
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 28-09-2559  ถึง  28-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 12:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.น.ส.นงลักษณ์ สิมมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-09-19 14:42:26
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก