รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ คลินิกพิเศษ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการเอดส์ /วัณโรค
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง เนตรณพิศ มณ๊โชติ   เบอร์โทร 097-319295
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 29-09-2559  ถึง  29-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 07:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภญ.จุฑาลักษณ์ แต่งฮ่อ

2.พญ.กมลชนก บุญครอง

3.น.ส.ผการัตน์ คำลือฤทธิ์

4.นางสมฟทัย ศิลปชัย

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-09-15 14:00:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก