รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมโรคหลอดเลือดสมอง
สถานที่ไปราชการ ประชุมชั้น 7 รพฬอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 12-09-2559  ถึง  12-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นสฬนภาพร พรมโคตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-09-09 11:28:05
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก