รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ ส่งผู้ป่วยรับการฝังเข็มที่รพ.ห้วยเกิ้ง
สถานที่ไปราชการ รพ.ห้วยเกิ้ง
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 30-08-2559  ถึง  30-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 12:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายสุบิน พันสะวะนัด

2.นายพงษ์พันธ์ ทำมา

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-29 14:13:58
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก