รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ PCU
เรื่องที่ขอไปราชการ อบรมการสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ยากต่อการดูแลรักษา
สถานที่ไปราชการ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ผู้ขอใช้รถ นางสาว ภัสราภรณ์ คุยบุตร   เบอร์โทร -
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 02-09-2559  ถึง  02-09-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร 0973199894
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุวรรณา ร่มวาปี

2.นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์

3.นางจันทลา เสริมทรง

4.นางสาวภัสราภรณ์ คุยบุตร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-29 10:52:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก