รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ ห้องแล็บ
เรื่องที่ขอไปราชการ เข้าร่วมประชุมมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจหาพยาธิ
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาง องุ่น รินทรึก   เบอร์โทร 0807508726
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 26-08-2559  ถึง  26-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.องุ่น รินทรึก

2.วัชรินทร์ หอมอ้ม

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-25 14:17:08
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก