รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ เภสัชกรรม
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกตรวจสถานพยาบาลขอเปิดใหม่ 2 แห่ง
สถานที่ไปราชการ บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง และบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง
ผู้ขอใช้รถ นาย อนุวัฒน์ แก้วศิริ   เบอร์โทร 084-787267
รถที่ให้บริการ กระบะเชฟ กฉ 9807
วันที่ใช้รถ 26-08-2559  ถึง  26-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 13:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.ภก.จิรโชค วรเมธากร

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-25 09:56:04
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก