รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ แพทย์แผนไทย
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมสรุปผลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยงานแพทย์แผนไทย
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว รัตนา คำราช   เบอร์โทร 0956693266
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 24-08-2559  ถึง  24-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:30:00 - 16:00:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-23 09:31:02
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก