รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานประกัน
เรื่องที่ขอไปราชการ นำผู้ป่วยไปตรวจรักษาด้วยการฝังเข็มที่รพ.ห้วยเกิ้ง
สถานที่ไปราชการ รพ.ห้วยเกิ้ง
ผู้ขอใช้รถ นาย พงษ์พันธ์ ทำมา   เบอร์โทร 0981583266
รถที่ให้บริการ
วันที่ใช้รถ 24-08-2559  ถึง  24-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร 0638916194
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นายสุบิน พันสะวะนัด

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-22 15:00:24
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก