รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานผู้ป่วยนอก
เรื่องที่ขอไปราชการ ออกเยี่ยมเสริมพลังรพสต.ท่าไฮ ห้วยผึ้ง
สถานที่ไปราชการ รพสต.ท่าไฮ ห้วยผึ้ง
ผู้ขอใช้รถ นาง วัชรินทร์ หอมอ้ม   เบอร์โทร 0942848528
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 23-08-2559  ถึง  23-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 08:00:00 - 16:00:00
พขร นาย ไพทูรย์ บุญครอง   เบอร์โทร 0933572030
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย อภิชาติ แสงสุวรรณ   เบอร์โทร  0973199894
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางกชพรรณ หนูทอง

2.นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์

3.นางวัชรินทร์ หอมอ้ม

4.นายสราวุธ ละชินลา

5.และคณะอีกประมาณ 3 คน

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-22 11:43:50
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก