รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมวิชาการโรคหัวใจ
สถานที่ไปราชการ รพ.อุดร
ผู้ขอใช้รถ นาง พูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์   เบอร์โทร 0845196390
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 25-08-2559  ถึง  25-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ ึ7.30 - 16:30:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.นางสุจินดา คำด้วง

2.นางสำราญ หมื่นหาวงศ์

3.ภญ.จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-19 15:52:48
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก