รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ COC
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมคอนเฟอเรนcase DM foot
สถานที่ไปราชการ สสจ.อุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นาย สราวุธ ละชินลา   เบอร์โทร 0860851308
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 18-08-2559  ถึง  18-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 11:00:00 - 18:00:00
พขร นาย อารมณ์ พรมแพง   เบอร์โทร 0646809234
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

1.คุณสุปรีญา แสนตะรัตน์

ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-17 13:51:10
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก