รายละเอียดขอใช้รถยนต์โรงพยาบาลศรีธาตุ
หน่วยงานที่ขอใช้รถ งานพัสดุ
เรื่องที่ขอไปราชการ ประชุมการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบลงทุน)
สถานที่ไปราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผู้ขอใช้รถ นางสาว จิราพร วรางกูร   เบอร์โทร 0885718681
รถที่ให้บริการ รถตู้ 14 ที่นั่ง นข 4263
วันที่ใช้รถ 16-08-2559  ถึง  16-08-2559
ช่วงเวลาที่ใช้รถ 07:00:00 - 16:30:00
พขร นาย อาวุธ ศรีประเทศ   เบอร์โทร 0956639754
ผู้บันทึก / ชื่อผู้จัดรถ นาย ภัคพล วงศ์โท   เบอร์โทร  0638916194
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ผลการอนุมัต อนุมัติ
เวลาที่บันทึกขอใช้รถ 2016-08-10 16:29:33
หมายเหตุ

กลับสู่หน้าแรก